Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.axis-stuifmeel.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de AXIS & Stuifmeel website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel AXIS & Stuifmeel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AXIS & Stuifmeel garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. AXIS & Stuifmeel wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Ongeacht of deze schade is:

a)Toegebracht door de website
b)Voortvloeit uit het gebruik van de website
c)In enig ander opzicht verband houdt met (het gebruik van) de website
d)Voortkomt uit de onmogelijkheid (een webpagina van) de website te kunnen raadplegen

Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zicht bevindt” en “zoals beschikbaar”. Alle vermelde specificaties op deze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. AXIS & Stuifmeel geeft geen garantie ten aanzien van de veiligheid van deze website. Hoewel AXIS & Stuifmeel redelijkerwijs al het mogelijk doet om deze virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Informatie van derden

Wanneer de AXIS & Stuifmeel links naar websites van derden weergeeft, aanvaardt AXIS & Stuifmeel geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door AXIS & Stuifmeel niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

AXIS & Stuifmeel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s, afbeelden, tekeningen en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AXIS & Stuifmeel of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen, persoonlijk gebruik. U bent verantwoordelijk voor alle informatie die u vanuit deze website deelt.

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de website te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen

Vrijwaring

De gebruiker vrijwaart AXIS & Stuifmeel, haar werknemers, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook. In geen enkel geval zijn AXIS & Stuifmeel, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële schade of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Wijzigingen

AXIS & Stuifmeel behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Misbruik

Onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, kraken en hacken van de website.

Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.