Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen
 1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de Opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voorzover niet door partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. De Opdrachtnemer heeft het recht om ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) (een) nieuwe bepaling(en) daarvoor in de plaats te stellen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  • Product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
  • Afroepopdracht: opdrachten waarbij tussen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een overeenkomst wordtaangegaan, uit hoofde waarvan de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een in de overeenkomst te bepalen hoeveelheid Producten zal leveren, waarbij wordt overeengekomen dat levering in gedeelten zal plaatsvinden op afroep door de Opdrachtnemer.
  • de Opdrachtnemer: een ieder, die in haar aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
  • de Opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht;
  • Dienst: de aanneming van werk;
  • Keuring: het onderzoeken en/of testen op werking en/of functionaliteit van Producten;
  • Montage: het op basis van een daartoe strekkende overeenkomst door de Opdrachtnemer bieden van ondersteuning bij de ingebruikneming van een geleverd Product, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het inregelen van het Product en het afstemmen van de werking van het Product op de bestaande installatie waarin en/of waarbij het Product zal worden geïnstalleerd, gemonteerd, geïmplementeerd, geïntegreerd of gebruikt.
Artikel 2 Aanbieding
 1. Elke aanbieding gedaan door de Opdrachtnemer is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
Artikel 3 Overeenkomst
 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de datum van ondertekening van het contract door de Opdrachtnemer onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtnemer. Indien sprake is van een opdrachtbevestiging, wordt deze geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk na ontvangst schriftelijk protesteert.
 2. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk protesteert.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever naar het oordeel van de Opdrachtnemer voldoende kredietwaardig schijnt. De Opdrachtnemer heeft het recht om, voorafgaand of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen betreffende de betaling van haar (toekomstige) factureren en/of overige verplichtingen welke voor de Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien, onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 6.
 4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de Opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door haar boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Opdrachtnemer binden de Opdrachtnemer niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4 Prijs
 1. De door de Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn vermeld in Euro’s en luiden exclusief administratie- en transportkosten, exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, behoudens voorzover in deze voorwaarden of in de overeenkomst anders is bepaald.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de Opdrachtnemer begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
 4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht.
 5. Tenzij expliciet anders overeengekomen zal de Opdrachtnemer zorg dragen voor vervoer van het Product naar het huisadres of het bedrijfsadres van de Opdrachtgever. De kosten van dit transport en de administratiekosten hiervan zullen, tenzij anders overeengekomen, door de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever in rekening worden gebrachtvolgens onderstaande staffel:
  • Indien het totale factuurbedrag van enige levering, exclusief BTW lager is dan € 250,–, dan zal een bedrag van €25,00 in rekening gebracht worden voor administratiekosten en een bedrag van €25,00 voor transportkosten;
  • Indien het totale factuurbedrag van enige levering, exclusief BTW gelijk is aan of hoger is dan € 250,–, doch lager dan € 500,–, dan zullen geen administratiekosten worden berekend, maar zal een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht worden voor transportkosten;
  • Indien het totale factuurbedrag van enige levering, exclusief BTW gelijk is aan of hoger is dan € 500,–, dan zullen geen administratie- of transportkosten in rekening worden gebracht.
  • Bij spoedleveringen en leveringen waarvoor bijzonder vervoer noodzakelijk is, zullen ongeacht het factuurbedrag van de betreffende levering de volledige werkelijke administratie- en transportkosten in rekening worden gebracht.
 1. Indien de Opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor aan de Opdrachtgever de daarmee gepaard gaande kosten in rekening gebracht.
 2. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.
 3. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door de Opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste vande Opdrachtgever.
 4. Indien de Opdrachtnemer heeft aangenomen het Product te monteren, is de prijs berekend, inclusief montage enbedrijfsvaardig opleveren van het Product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in artikel 9 zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.
Artikel 5 Bruikleen en monsters
 1. In overleg met de Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer ter beproeving kosteloos Producten of monsters van Producten ter gebruik aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen voor een nader overeen te komen periode of voor een periode aan de Opdrachtgever in bruikleen geven (“de bruikleenperiode”). Tenzij expliciet anders overeengekomen bedraagt de bruikleenperiode vier weken.
 2. Tezamen met het in bruikleen gegeven Product zendt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een factuur voor het in bruikleen verstrekte Product. Indien de Opdrachtgever voor ommekomst van de bruikleenperiode besluit het Product te willen behouden, gaat zij tot betaling van de factuur van Opdrachtnemer over binnen 30 dagen na ommekomst van de bruikleenperiode, een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 12, waarbij als factuurdatum de eerste dag volgend op de laatste dag van de bruikleenperiode heeft te gelden.
 3. De Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de bruikleen met onmiddellijke ingang te beëindigen. De Opdrachtgever is verplicht in dat geval onverwijld, doch in ieder geval binnen één week nadat de Opdrachtnemer daartoe een schriftelijke opdracht heeft verstrekt, de aan haar in bruikleen gegeven Producten of monsters van Producten franco en in goede staat aan de Opdrachtnemer te retourneren.
 4. Indien de Opdrachtgever niet of niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn overgaat tot terugzending van de aan haar in bruikleen gegeven Producten of monsters van Producten of de Opdrachtgever de Producten of monsters van Producten niet in goede staat aan de Opdrachtnemer terugzendt, is de Opdrachtgever gehouden de volledige factuurwaarde van de in bruikleen gegeven Producten of monsters van Producten aan de Opdrachtnemer te vergoeden, een en ander onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien conform het tweede lid van dit artikel de Opdrachtgever besluit het in bruikleen verstrekte Product of monster van een Product te willen behouden, wordt de in artikel 13 lid 1 bedoelde garantietermijn geacht te zijn ingegaan op de dag dat levering in de zin van artikel 8 lid 6 van het Product of monster van een Product heeft plaatsgevonden of, indien Montage door de Opdrachtnemer is verzorgd, op de dag dat de Montage door de Opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering in de zin van artikel 8 lid 6 zijn verstreken.
 6. De Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door het gebruik van de op basis van dit artikel aan haar verstrekte Producten of monsters van Producten.
Artikel 6 Annulering
 1. Indien de Opdrachtgever na totstandkoming van een overeenkomst deze wenst te annuleren, dient zij schriftelijk en binnen 3 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is vrij om deze annulering al dan niet te accepteren. Indien de Opdrachtnemer met de annulering akkoord gaat, zal zij dat schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigen. Onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen, zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer na ontvangst van een daartoe strekkende factuur ter dekking van de annuleringskosten een bedrag voldoen ter hoogte van 10 % van de met de geannuleerde opdracht gepaard gaande prijs inclusief BTW met een minimum van € 20,–.
 2. Annulering van Afroepopdrachten is niet mogelijk als de Producten en/of andere ten behoeve van de uitvoering van de Afroepopdracht benodigde zaken en/of diensten reeds door Opdrachtnemer bij derden zijn besteld of bij Opdrachtnemer voorradig zijn. Voorts is annulering niet mogelijk bij speciale aanbiedingen of bij afgeprijsde goederen. In alle in dit lid genoemde gevallen geldt een afnameverplichting.
Artikel 7 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.
 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De door de Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, Producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de Opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De Opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
Artikel 8 Levering
 1. Tenzij expliciet anders overeengekomen geschiedt levering aan het door de Opdrachtgever opgegeven adres.
 2. De Opdrachtnemer is gerechtigd tot het doen van deelleveringen van de door haar te leveren Producten, welkeafzonderlijk kunnen worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.
 3. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
  • de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  • de dag van ontvangst door de Opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
  • de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
  • de dag van ontvangst door de Opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 1. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.
 2. De opgegeven levertijd geldt steeds bij benadering en is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende feiten en (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de Opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de Opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.
 3. Het Product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het is geleverd aan het door de door de Opdrachtgever opgegeven adres, een en ander onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel en onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtnemer tot nakoming van haar eventuele Montage-verplichtingen.
 4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de Opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de Opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, noch tot niet nakoming van enige jegens de Opdrachtnemer aangegane verplichting.
 6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.
Artikel 9 Montage
 1. De Opdrachtgever is jegens de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde staat, behoudens indien en voorzover die uitvoering door of vanwege de Opdrachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de Opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  1. het personeel van de Opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, met de te verrichten werkzaamheden kan aanvangen en deze kan blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de Opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld;
  2. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de Opdrachtnemer aanwezig zijn;
  3. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  4. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
  5. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  6. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen (zoals steigers, takels, hefkranen, ladders, elektrische -enautogenische lasapparatuur, met uitzondering van het gebruikelijke handgereedschap), hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de Opdrachtgever gebruikelijke meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de Opdrachtnemer staan;
  7. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de Montage aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  8. bij aanvang van en tijdens de montage de geleverde Producten op de juiste plaats aanwezig zijn;
  9. de installatieplaats in overeenstemming is met overige installatievoorschriften van Opdrachtnemer.
 1. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. In de montage is niet begrepen:
  1. het toezicht houden bij het vullen van het systeem met het voor de installatie bestemde medium;
  2. het, op door de Opdrachtnemer te bepalen dagen geven van het te harer beoordeling nodige onderricht in het bedienen van de installatie aan het personeel van Opdrachtgever, dat met de bediening zal worden belast;
  3. het plaatsen van en/of aansluiten op de apparatuur van de Opdrachtgever van de te leveren technische installatie;
  4. het leveren en monteren van elektrische leidingen;
  5. het graaf-, hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-, stucadoors-, schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden;
  6. het schilderen of het op andere wijze uitwendig voorzien van een beschermende laag van de leidingen;
  7. het leveren van het voor de installatie bestemde medium en het vullen hiermede van het systeem van de installatie;
  8. het verrichten van reinigingswerkzaamheden in verband met het optreden van lekken in de installatie.
 1. Voor het werken buiten normale werkuren op verzoek van de Opdrachtgever wordt een opslag overeenkomstig de bij de Opdrachtnemer geldende tarieven in rekening gebracht.
 2. Met betrekking tot de Montage-tijd is artikel 8 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 10 Reclame, Keuring en overnamebeproeving
 1. De Opdrachtgever is verplicht terstond, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na aflevering te controleren of het aantal geleverde eenheden (“colli”) overeenstemt met het aantal eenheden dat is vermeld op de bij het geleverde gevoegde pakbon, vervoersdocument(en) en/of factuur, alsmede te controleren of zich aan (de verpakking van) het Product beschadigingen bevinden. Eventuele tekorten en/of beschadigingen dient de Opdrachtgever eveneens binnen 5 werkdagen op de pakbon, vervoersdocument(en) en/of factuur te vermelden, zulks onder gelijktijdige melding daarvan aan de Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan het geleverde geheel en in goede staat wordt geacht te zijn geleverd en ten aanzien van tekorten en/of beschadigingen niet meer kan worden gereclameerd.
 2. Onverminderd het gestelde in het vorige lid met betrekking tot de controle direct na aflevering op tekorten en/of beschadigingen, zal de Opdrachtgever het Product aan Keuring onderwerpen binnen 10 werkdagen na de levering als bedoeld in artikel 8 lid 6 respectievelijk – indien Montage door de Opdrachtnemer is overeengekomen – binnen 10 werkdagen nadat de Montage door de Opdrachtnemer is voltooid. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het Product geacht te zijn geaccepteerd.
 3. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de Opdrachtgever na de ontvangst of, indien Montage door de Opdrachtnemer is overeengekomen, na de Montage de Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de Opdrachtnemer nodig acht. Deze overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van de Opdrachtnemer daartoe in tegenwoordigheid van de Opdrachtgever plaatsvinden. Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde problemen verloopt, alsmede indien de Opdrachtgever niet aan haar voornoemde verplichtingen voldoet, wordt het Product geacht te zijn geaccepteerd.
 4. De Opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub f, alsmede representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de Opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het Product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de Opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2, laatste zin, van toepassing.
 5. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het Product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het Product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De Opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk trachten te verhelpen.
 6. Onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtnemer tot nakoming van haar garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de Opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de Opdrachtnemer uitsluiten.
Artikel 11 Risico- en eigendomsovergang
 1. Dadelijk nadat het Product als geleverd geldt in de zin van artikel 8 lid 6 draagt de Opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit Product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld van de Opdrachtnemer te wijten. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het Product zal de Opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het Product aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 8 lid 6 gestelde, gaat de eigendom van het Product eerst op de Opdrachtgever over wanneer al het door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Opdrachtnemer is voldaan.
 3. De Opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. De Opdrachtgever zal aan de Opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 4. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling of liquidatie van de Opdrachtgever of overlijden in het geval de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, is de Opdrachtnemer gerechtigd een gegeven opdracht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven gedeelte van het geleverde terug te vorderen, terwijl bovendien met het intreden van een van deze situaties iedere vordering van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar wordt. Annulering en terugname laten het recht van de Opdrachtnemer op vergoeding voor verlies over schade onverlet.
 5. Onverminderd het gestelde in lid 2 kunnen geleverde goederen door de Opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt of vervreemd, doch mogen deze niet in onderpand worden gegeven en mogen deze evenmin tot zekerheid strekken van een vordering van een derde op de Opdrachtgever.
 6. In aanvulling op het voorgaande verkrijgt de Opdrachtgever tot zekerheid van betaling van al haar vorderingen – uit welken hoofde dan ook – op de Opdrachtnemer een bezitloos pandrecht op alle goederen waarin de door de Opdrachtnemer geleverde Producten zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel zijn gaan uitmaken. De door de Opdrachtnemer getekende overeenkomst of opdrachtbevestiging geldt als onderhandse akte als bedoeld in de wet.
Artikel 12 Betaling
 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs zonder enige aftrek of verrekening contant bij (af)levering geschieden of middels storting of overmaking op een door de Opdrachtgever aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na de factuurdatum. De op de dagafschriften van de betreffende bank- of girorekening vermeldde datum van binnenkomst van het bedrag zal leidend zijn bij de bepaling van de dag waarop de factuur is voldaan.
 2. Betaling van meerwerk geschiedt, zodra dit aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.
 3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht haar vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 procentpunten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 4. Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan de Opdrachtnemer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk mag opschorten of beëindigen overeenkomstig artikel 17 leden 3 en 4.
Artikel 13 Garantie
 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de Opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde Product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft bij Keuring respectievelijk overnamebeproeving niet waarneembare gebreken aan het geleverde Product, voor een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf het moment van levering als bedoeld in artikel 8 lid 6, waarbij de Opdrachtgever bewijst dat de gebreken uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal zijn ontstaan.
 2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing bij een Keuring respectievelijk overnamebeproeving van niet waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke Montage door de Opdrachtnemer. Indien Montage van het Product door de Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 1 jaar in op de dag dat de Montage door de Opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel 8 lid 6 zijn verstreken.
 3. Garantie aanspraken met betrekking tot de onder lid 1 en lid 2 bedoelde gebreken omvatten slechts het repareren of het vervangen van (onderdelen van) de desbetreffende gebrekkige Producten, door toezending van een nieuw Product of onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de Opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten, kosten van opnieuw in bedrijf stellen en/of testen, (her)keuring door een onderzoeksinstituut, alsmede kosten van demontage en Montage, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De garantie op het vervangende (onderdeel van) het Product geldt voor de periode dat de garantie voor het oorspronkelijke (onderdeel van het) Product nog zou gelden conform artikel 13 lid 1. Ondeugdelijkheid van een deel van het geleverde, terwijl het verdere gedeelte naar behoren functioneert, ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer.
 4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  1. de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
  2. normale slijtage;
  3. Montage of reparatie door derden, waaronder begrepen de Opdrachtgever;
  4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  5. in overleg met de Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  6. materialen of zaken, die door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
  7. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
  8. door de Opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt;
  9. het aansluiten van de geleverde Producten op een leidingnet, dat niet voldoet aan de door de Opdrachtnemer gestelde normen;
  10. het gebruik van ongeschikte en/of verontreinigde oliesoorten/smeermiddelen, het gebruik van verontreinigde en natte perslucht, vuil in het systeem, of gebruik in een agressieve of anderszins ongeschikte omgeving.
 1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de Opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het Product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 2. Reclamering terzake van gebreken dient onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de ontdekking daarvan in schriftelijke vorm te geschieden, onder nauwkeurig opgave van de aard en de omvang der klachten. bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de Opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt. Reclameringen die de Opdrachtnemer bereiken na een termijn van 5 werkdagen na afloop van de in lid 1 bedoelde garantietermijn worden niet meer in behandeling genomen. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 3. Indien de Opdrachtnemer ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/Producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/Producten eigendom van de Opdrachtnemer.
 4. Terzake van de door de Opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de Opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voorzover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
 5. Terzake van door de Opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
 6. Het beweerdelijk niet nakomen door de Opdrachtnemer van haar garantieverplichtingen ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 7. Indien de door de Opdrachtnemer verstrekte garantie een Product betreft dat door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die door de producent van dit Product is verstrekt.
Artikel 14 Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer; vrijwaring
 1. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voorzover sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier directe en indirecte schade, bedrijfsschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Ten aanzien van opzet of grove schuld rust de bewijslast op de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, bedrijfsschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid van de Opdrachtgever jegens derden, veroorzaakt door personeel van de Opdrachtnemer of andere bij de uitvoering van enige bij de desbetreffende overeenkomst ingeschakelde personen, die niet met de leiding over de uitvoering hiervan zijn belast. Deze uitsluiting omvat tevens opzet en grove schuld.
 3. Behoudens het bepaalde in artikel 13 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, bedrijfsschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, ontstaan door of in verband met de aard van of de gebreken aan de geleverde Producten of door het feit dat de geleverde Producten niet de eigenschappen bezitten die de Opdrachtgever op grond van de desbetreffende overeenkomst mocht verwachten.
 4. Behoudens nakoming door de Opdrachtnemer van het bepaalde in artikel 13 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) dan wel, zulks naar keuze van de Opdrachtnemer, tot het maximaal door de aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer uit te keren bedrag.
 5. Terzake van Producten die de Opdrachtnemer bij derden betrekt, reikt haar aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever nooit verder dan de aansprakelijkheid van de derde jegens de Opdrachtnemer.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid of enige vorm van aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product of systeem dat door de Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door de Opdrachtnemer geleverde Producten, apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 8. Indien de Opdrachtnemer, zonder dat dit is overeengekomen, op verzoek van de Opdrachtgever desalniettemin hulp en bijstand – van welke aard ook – bij de Montage verleent, geschiedt dit voor risico van de Opdrachtgever.
 9. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de Opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
Artikel 15 Rechten van intellectuele en industriële eigendom
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten en documentatie berusten uitsluitend bij de Opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Opdrachtgever tot verveelvoudiging van de Producten en de tezamen met de Producten geleverde documentatie is uitgesloten. Een aan de Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
Artikel 16 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de Opdrachtnemer of diens leveranciers.
Artikel 17 Opschorting en ontbinding
 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de Opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de Opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de Opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de Opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 3. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar contractuele verplichtingen jegens de Opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de Opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
 4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de Opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de Opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door de Opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de Opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
Artikel 18 Geschillen
 1. Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden, alsmede op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voortvloeien, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 4. Het in lid 3 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van de Opdrachtnemer het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
Artikel 19 Slotbepalingen
 1. De Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. De door de Opdrachtnemer gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens de Opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij de Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan de Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven tegen de wijzigingen bezwaar te maken. In dat geval blijven de algemene leveringsvoorwaarden tussen partijen gelden, totdat de overeenkomst is beëindigd.
 2. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 39034097.